Vui lòng điền đầy đủ dãy số series của thiết bị bảo hành vào ô tương ứng